TS เป็น WMV

  • Step 1: ส่งวิดีโอ TS ที่คุณต้องการแปลงเป็น WMV ไปยังกล่องอัปโหลดทางด้านซ้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: รอสักครู่จนกว่าการแปลงจาก TS เป็น WMV จะเสร็จสิ้น กระบวนการจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเสร็จสิ้น ปุ่มดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น คลิกที่นั้นเพื่อรับผลลัพธ์

TS 2 WMV

Uploading...
ภาพประกอบ: แปลง TS เป็น WMV