WEBP เป็น PDF

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกไฟล์ WebP หนึ่งรูปภาพหรือมากกว่าที่คุณต้องการแปลงเป็น PDF คุณสามารถเลือกไฟล์หลายๆ ไฟล์ได้โดยกดปุ่ม "Shift" หรือ "Ctrl" บนแป้นพิมพ์
  • ขั้นตอนที่ 2: เอียงกลับ - การแปลงจาก WebP เป็น PDF จะเริ่มโดยอัตโนมัติหลังจากส่งไฟล์
  • ขั้นตอนที่ 3: หน้าดาวน์โหลดจะปรากฏหลังจากการแปลงเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่คุณส่งไฟล์ WebP มามากกว่าหนึ่งไฟล์ คุณจะได้ทั้ง PDF สำหรับแต่ละรูปภาพ WebP และเอกสาร PDF ที่รวมรูปภาพทั้งหมดไว้ด้วยกัน (เรียงตามชื่อไฟล์เดิมตามลำดับอักษร)


WEBP 2 PDF

Uploading...

จัดการ PDFs เพื่อสร้างภาพ WebP ที่เคลื่อนไหว

ตัวแปลงนี้ให้วิธีที่เรียบง่ายที่สุดในการแปลง WebP เป็น PDF ออนไลน์ การทำตามขั้นตอนสามขั้นตอนด้านบนจะนำคุณสู่ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว การแปลงรูปภาพฟรี

รวมไฟล์ PDF สำหรับภาพ WebP ที่สามารถเคลื่อนไหวได้

เป็นที่รู้จักน้อยกว่าว่ารูปภาพ WebP สามารถทำให้เคลื่อนไหวเหมือน GIF ได้ คอนเวอร์เตอร์นี้ทำงานสำหรับทั้ง WebP ที่ประกอบด้วยรูปภาพเดียวเท่านั้นและ WebP ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่ประกอบด้วยภาพเป็นชุด มันจะดำเนินการผสาน WebP เป็น pdf โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าทุกหน้า PDF แบบเดียวจะถูกผสานเป็นเอกสาร PDF แบบเดียวสำหรับความสะดวกของคุณ