AMR 至 WAV

  • 步驟 1:要开始将AMR转换为WAV,只需将您想要转换的AMR音频提交到右侧的上传器中。一旦上传完成,转换将自动开始。
  • 步驟 2:請稍等片刻,直到AMR轉換為WAV完成。該過程將自動開始。
  • 步驟 3:點擊下載按鈕免費下載結果。

你可以同時上傳多達20個音頻。

AMR 2 WAV

Uploading...
插圖:將AMR轉換為WAV