Mobi đến Docx.

  • Bước 1: Tải lên một ebook ở định dạng MOBI. Bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào hộp Tải lên bên phải hoặc kéo tệp MOBI ở đó.
  • Bước 2: Chuyển đổi từ Mobi sang DocX sẽ bắt đầu ngay lập tức. Đợi một lát cho đến khi nó đã được hoàn thành.
  • Bước 3: Khi Sách điện tử của bạn đã được chuyển đổi thành công, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nó để có được ebook ở định dạng DOCX.

MOBI 2 DOCX

Uploading...