Cách chuyển đổi DocX sang PNG:

  • Bước 1: Để chuyển đổi Docx thành PNG, bạn có thể gửi tài liệu DocX bạn muốn chuyển đổi sang PNG sang hộp Tải lên ở bên phải. Chỉ cần đợi một lát để tải lên để hoàn thành.
  • Bước 2: Tài liệu DocX sẽ được chuyển đổi thành PNG ngay lập tức, theo đó mỗi trang tương ứng với một tệp riêng biệt trong đầu ra.
  • Bước 3: Sau khi chuyển đổi kết thúc, bạn sẽ có thể tải xuống kết quả. Trong trường hợp bạn đã tải lên một tài liệu DocX nhiều trang, tất cả các hình ảnh PNG sẽ có sẵn trong một tệp zip.

DOCX 2 PNG

Uploading...