Cách chuyển đổi DOCX thành PNG:

  • Bước 1: Để chuyển đổi DOCX sang PNG, bạn có thể tải tài liệu DOCX mà bạn muốn chuyển đổi sang PNG lên hộp tải lên bên phải. Chỉ cần đợi một lát để quá trình tải lên hoàn thành.
  • Bước 2: Tài liệu DOCX sẽ được chuyển đổi thành PNG ngay lập tức, mỗi trang tương ứng với một tệp riêng trong phần đầu ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi kết thúc, bạn sẽ có thể tải kết quả về. Trong trường hợp bạn đã tải lên một tài liệu DOCX nhiều trang, tất cả hình ảnh PNG sẽ có sẵn trong một file ZIP.

DOCX 2 PNG

Uploading...