EPUB đến PDB

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi EPUB thành PDB chỉ cần gửi Ebook EPUB, bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống và nhận ebook được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

EPUB 2 PDB

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi EPUB thành PDB