EPUB sang PDB

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi EPUB sang PDB, chỉ cần gửi ebook EPUB mà bạn muốn chuyển đổi lên người tải lên bên phải. Khi việc tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và lấy cuốn sách điện tử đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

EPUB 2 PDB

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi EPUB thành PDB