JPEG sang AI

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JPEG sang AI, chỉ cần gửi video JPEG bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, sẽ xuất hiện nút tải về. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPEG 2 AI

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi JPEG thành AI.