MOV thành MTS

  • Bước 1: Gửi video MOV bạn muốn chuyển đổi sang MTS vào hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chờ đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi thành MTS hoàn thành.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, sẽ xuất hiện một nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

MOV 2 MTS

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi MOV sang MTS