MP3 sang MP4.

  • Bước 1: Gửi tập tin MP3 mà bạn muốn chuyển đổi thành MP4 vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Sau khi tải tệp MP3 lên, bạn có thể chọn một hoặc nhiều hình ảnh sẽ được hiển thị trong video. Hoặc bạn cũng có thể tạo một tệp MP4 mà không có hình ảnh. Chỉ cần nhấp vào 'không' ở bước thứ hai để làm điều đó.
  • Bước 3: Sau khi bạn hoàn thành việc tải lên các hình ảnh overlay của mình, chỉ cần nhấp vào 'chuyển đổi thành video'. Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống ngay sau khi hoàn thành.

MP3 2 MP4

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi MP3 thành MP4