TIFF đến PDF

  • Bước 1: Gửi các tệp PDF bằng cách nhấp vào trình tải lên tệp ở bên phải.
  • Bước 2: Xem tiến trình chuyển đổi.
  • Bước 3: Bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để nhận bản PDF của bạn.

TIFF 2 PDF

Uploading...

MIỄN PHÍ TIFF sang PDF chuyển đổi

Bộ chuyển đổi của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ hình ảnh TIFF nào thành PDF chỉ bằng cách gửi nó. Công cụ cho phép bạn chuyển đổi nhiều tệp TIFF thành PDF như bạn muốn.

Tạo các tệp PDF từ hình ảnh TIFF

Làm PDF từ hình ảnh TIFF có thể là cần thiết, ví dụ, nếu bạn muốn chia sẻ chúng qua web. Hầu như mọi người đều biết cách mở tệp PDF nhưng không phải là tệp TIFF. Do đó, tốt hơn là chuyển đổi hình ảnh trước khi chia sẻ chúng.

Miễn phí bất kỳ khoản phí nào

Bạn vừa tìm thấy nơi hoàn hảo để thực hiện chuyển đổi hình ảnh TIFF miễn phí. Dịch vụ của chúng tôi miễn phí 100%. Dịch vụ này không có phí ẩn.

Chất lượng PDF cao

Khi tạo PDF của bạn, chúng tôi cố gắng đạt được sự thỏa hiệp lý tưởng giữa kích thước tệp PDF và nén hình ảnh.

Thành viên của ứng dụng chuyển đổi

Các tập tin TIFF cũng có thể là các thùng chứa cho nhiều hơn một hình ảnh. Nếu bạn gửi một TIFF nhiều trang cho bộ chuyển đổi này, nó sẽ tự động tạo một tệp PDF nhiều trang từ nó.

Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Ứng dụng chuyển đổi xóa các tệp của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi sau khi chuyển đổi ngay lập tức. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không chia sẻ chúng hoặc thậm chí nhìn vào chúng.