JPEG sang PDF

  • Bước 1: Gửi hình ảnh JPEG mà bạn muốn chuyển đổi sang PDF vào ô tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi tạo ra đầu ra PDF của bạn.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPEG 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPEG sang PDF

Làm cách nào để chuyển đổi file JPEG sang PDF trên Windows?

Có nhiều cách để chuyển đổi JPEG sang PDF trên Windows, nhưng một trong những cách dễ nhất là sử dụng tính năng "In thành PDF" tích hợp sẵn trong Windows 10. Dưới đây là các bước:

Chuyển đổi tệp JPEG sang PDF trên Windows là quy trình đơn giản. Một trong những cách đơn giản nhất để làm điều này là sử dụng tính năng "In thành PDF" trong Windows 10. Để bắt đầu, mở tệp JPEG bạn muốn chuyển đổi bằng cách sử dụng trình xem hình ảnh ưa thích của bạn. Từ đó, nhấp chuột vào nút "In" hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P trên bàn phím của bạn để hiển thị hộp thoại In.

Trong hộp thoại, chọn "Microsoft Print to PDF" làm máy in của bạn và chọn hướng và kích thước mong muốn cho tệp PDF của bạn. Nhấp vào nút "In" để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Khi được yêu cầu, chọn vị trí mà bạn muốn lưu tệp PDF và đặt tên cho nó. Cuối cùng, nhấp vào "Lưu" để hoàn thành quá trình chuyển đổi. Tệp JPEG của bạn sẽ được chuyển đổi thành tệp PDF và lưu ở vị trí bạn đã chọn.

Tôi có thể thực hiện việc chuyển đổi trực tuyến thay vì không?

Có, bạn có thể chuyển đổi file JPEG sang PDF trực tuyến. Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi để thực hiện việc chuyển đổi này miễn phí và với chất lượng tốt.

Tôi nên chọn định dạng JPG hay JPEG làm định dạng đầu ra?

JPEG và JPG về cơ bản là một thứ - JPEG chỉ là phiên bản dài hơn của chữ viết tắt. Vì vậy, khi bạn chọn định dạng đầu ra cho tệp đã chuyển đổi của bạn, không quan trọng bạn chọn "JPEG" hay "JPG" - cả hai đều đưa ra kết quả giống nhau. Một số công cụ chuyển đổi trực tuyến có thể chỉ liệt kê một trong hai tùy chọn, nhưng cả hai đều hoạt động tốt. Hãy chắc chắn chọn tùy chọn quen thuộc nhất hoặc tùy chọn được liệt kê trên trang web bạn đang sử dụng.

JPG và PDF khác nhau như thế nào?

JPEG (còn được gọi là JPG) và PDF là hai định dạng tệp tin khác nhau được sử dụng cho các mục đích khác nhau.

JPEG là định dạng nén hình ảnh mất mát thường được sử dụng phổ biến trong nhiếp ảnh kỹ thuật số và đồ họa web. Nó được thiết kế để nén các hình ảnh nhiếp ảnh và duy trì một mức độ cao về chất lượng hình ảnh trong khi giảm kích thước tệp. Các tệp JPEG thường nhỏ hơn so với các định dạng hình ảnh khác, điều này làm cho chúng dễ dàng chia sẻ và truyền qua internet.

PDF, å åi noäi khaïc, laø moät ñi.Coân ñònh döôïc söï duïng döï tieán vaø chia seû caùc taøi lieäu ñieän töøng.Toác ñònh daïng coù khaû naêng chöùa vòa söï caû lôùn hai söï kyû hôïng khaùc.Vòa söï caû lôùn hai, file PDF ñöôïc thieát keá ñöôïc xem vaø in ra dau nhieàu plaåt phuï.Khaù naêng chia seû vaø truy caïp filhe PDF döï daïng trên caùc thaieát baä vaø can hôõu quaûn.Vòa söï bao veä, file PDF coù theå ñöôïc baêo veä bøy maät khau, vaø coù theå ñöôïc kyå soû sô ñeå tæng caáp bao veä.