Chuyển đổi từ LATEX sang DOCX

  • Bước 1: Gửi tài liệu LATEX bạn muốn chuyển đổi sang DOCX vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ một lát khi tệp đầu ra DOCX của bạn đang được tạo.
  • Bước 3: Khi hoàn tất, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấn vào nó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên các tệp TeX riêng lẻ trực tiếp. Hoặc nếu tệp TeX của bạn bao gồm hình ảnh, bạn có thể nộp một tệp ZIP chứa nguồn TEX và các hình ảnh. Vui lòng đảm bảo rằng các hình ảnh được tham chiếu trong nguồn LaTeX của bạn được nhúng bằng cách sử dụng đường dẫn tương đối.

LATEX 2 DOCX

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi LATEX sang DOCX