JFIF đến JPEG

  • Bước 1: Chọn tệp JFIF bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ JFIF nào sang JPEG bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh JPEG của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

JFIF 2 JPEG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi JFIF thành JPEG