Chuyển đổi từ WORD sang LATEX.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WORD sang LATEX, chỉ cần gửi tài liệu WORD bạn muốn chuyển đổi lên trình tải file bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WORD sang LATEX hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và lấy tệp đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 tài liệu.

WORD 2 LATEX

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi từ WORD sang LATEX