Chuyển đổi LATEX thành SVG

  • Bước 1: Gửi tệp LATEX bạn muốn chuyển đổi sang SVG vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ một chút khi đầu ra SVG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Khi hoàn tất, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấn vào đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên các tệp TeX cá nhân trực tiếp. Hoặc nếu tệp TeX của bạn bao gồm hình ảnh, bạn có thể gửi một tệp ZIP chứa nguồn TEX và hình ảnh. Đảm bảo rằng các hình ảnh được tham chiếu trong nguồn LaTeX của bạn được nhúng bằng các đường dẫn tương đối.

LATEX 2 SVG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi LATEX sang SVG