Chuyển đổi LATEX sang PNG

  • Bước 1: Chọn tài liệu LATEX mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tài liệu LATEX nào sang PNG bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang PNG hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên các tệp TeX cá nhân trực tiếp. Hoặc nếu tệp TeX của bạn bao gồm hình ảnh, bạn có thể gửi một tệp ZIP chứa nguồn TEX và các hình ảnh. Vui lòng đảm bảo rằng các hình ảnh được tham chiếu trong nguồn LaTeX của bạn đã được nhúng bằng cách sử dụng đường dẫn tương đối.

LATEX 2 PNG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi LATEX sang PNG