MIDI sang AVI.

  • Bước 1: Gửi file âm thanh MIDI bạn muốn chuyển đổi sang AVI vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ MIDI sang AVI sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Thêm Hình ảnh chồng lớp: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lớp cho video AVI của mình trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

MIDI 2 AVI

Uploading..
Minh họa: Chuyển đổi MIDI thành AVI