Enter Hex Number:
Result:
How to convert hex to binary

วิธีแปลงฐานสิบหกเป็นฐานสอง:

การแปลงตัวเลขฐานสิบหกเป็นระบบสองเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากแต่ละตัวเลขฐานสิบหกสามารถแสดงได้เพียงสี่ตัวเลขฐานสอง สำหรับการแปลงแยกตัวเลขฐานสิบหกออกมาแล้วแสดงแต่ละรหัสฐานสิบหกด้วยค่าคงที่ฐานสอง เพื่อแมประหว่างฐานสิบหกและฐานสองสามารถใช้ตารางค้นหาที่แสดงด้านบน