Enter Hex Number:
Result:
How to convert hex to binary

Cách chuyển đổi từ hệ hex sang nhị phân:

Chuyển đổi số hex sang hệ nhị phân rất đơn giản vì mỗi chữ số hex có thể được biểu diễn chính xác bằng bốn chữ số nhị phân. Để chuyển đổi, chia số hex thành các chữ số của nó và biểu diễn mỗi mã hex bằng đương đại nhị phân tương ứng. Sự ánh xạ giữa hex và nhị phân có sẵn trong bảng tra cứu bên trên.