Enter Hex Number:
Result:
How to convert hex to binary

Cách chuyển đổi Hex thành nhị phân:

Chuyển đổi số HEX thành hệ thống nhị phân rất đơn giản vì mỗi chữ số hex có thể được biểu thị chính xác bằng bốn chữ số nhị phân. Để chuyển đổi phân chia số hex thành các chữ số của nó và thể hiện từng mã HEX bằng tương đương nhị phân. Ánh xạ giữa hex và nhị phân có sẵn trong bảng tra cứu ở trên.