Enter Decimal OR Binary Number:
Result:
converting binary to decimal

Cách chuyển đổi số nhị phân thành thập phân:

  • Bước 1: Viết trọng lượng liên quan dưới mỗi chữ số của số nhị phân. Trọng lượng là 2 bởi sức mạnh của vị trí của chữ số trong số đọc từ phải sang trái.
  • Bước 2: Bây giờ lưu ý trọng lượng mà giá trị nhị phân bằng 1.
  • Bước 3: Thêm tất cả các số thu được trong bước trước
  • Bước 4: Số từ bước cuối cùng sẽ là số thập phân tương đương với số nhị phân.

Chúng ta hãy xem xét một giá trị nhị phân 1101001.

1.) Bước đầu tiên:

\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Nhị phân } & \text{1} & \text{1} & \text{0} & \text{1} & \text{0} & \text{0} & \text{1} \\ \hline \text{Trọng lượng liên quan } & \text{64} & \text{32} & \text{16} & \text{8} & \text{4} & \text{2} & \text{1} \\ \hline \end{array}

2.) Bước thứ hai: Trọng lượng mà các chữ số nhị phân là 1.

\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{64} & \text{32} & \text{8} & \text{1} \\ \hline \end{array}

3.) Bước thứ ba: Thêm tất cả các trọng số

$$105 = 64 + 32 + 8 + 1$$

4.) Bước cuối cùng: Tương đương thập phân của nhị phân là: : 105

Cách chuyển đổi số thập phân thành nhị phân:

Thực hiện theo các bước này, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ số thập phân nào thành hệ thống nhị phân:

  • Bước 1: Chia số thập phân cho 2 và ghi ra phần còn lại và gán giá trị r1 = phần còn lại, gán tương tự giá trị q1 = thương số thu được trong phân chia này.
  • Bước 2: Bây giờ chia q1 với 2 và lưu ý phần còn lại. Chỉ định giá trị của phần còn lại cho R2 và giá trị của thương số cho Q1.
  • Bước 3: Tiếp tục trình tự cho đến tại một số điểm trong một bộ phận, bạn nhận được giá trị của thương số (QN) bằng 0.
  • Bước 4: Bạn có thể viết số nhị phân như: $$ R(n) R(n-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R3 R2 R1 $$
Ví dụ: Chúng ta hãy xem xét số thập phân 179. \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{} & \text{ ÷ 2} & \text{Q} & \text{R} \\ \hline \text{R1} & \text{179 / 2 = (89 × 2) + 1 } & \text{89} & \text{1} \\ \text{R2} & \text{89 / 2 = (44 × 2) + 1 } & \text{44} & \text{1} \\ \text{R3} & \text{ 44 / 2 = (22 × 2) + 0 } & \text{44} & \text{0} \\ \text{R4} & \text{ 22 / 2 = (11 × 2) + 0 } & \text{11} & \text{0} \\ \text{R5} & \text{ 11 / 2 = (5 × 2) + 1 } & \text{5} & \text{1} \\ \text{R6} & \text{ 11 / 2 = (5 × 2) + 1 } & \text{2} & \text{1} \\ \text{R7} & \text{ 2 / 2 = (1 × 2) + 0 } & \text{1} & \text{0} \\ \text{R8} & \text{ 1 / 2 = (0 × 2) + 1 } & \text{0} & \text{1} \\ \hline \end{array} Bây giờ bạn có thể viết ra số nhị phân từ phần còn lại, bắt đầu bằng R8: \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{R8} & \text{R7} & \text{R6} & \text{R5} & \text{R4} & \text{R3} & \text{R2} & \text{R1} \\ \hline \text{1} & \text{0} & \text{1} & \text{1} & \text{0} & \text{0} & \text{1} & \text{1} \\ \hline \end{array}

(179) SỐ THẬP PHÂN = (10110011) Nhị phân

Làm thế nào để bạn chuyển đổi các chữ số sau điểm thập phân giữa hệ thống nhị phân và số thập phân?

Cho đến nay, chúng tôi đã học được cách chuyển đổi số nguyên giữa nhị phân và thập phân. Làm thế nào về những con số với các vị trí thập phân? Quy trình tương tự như các bước trên. Đầu tiên, chia số vào phần của nó trước và sau vị trí thập phân. Hãy xem xét số thập phân 1932.1875:

Nó bao gồm một số nguyên Phần 1932 và phân số 0,1875. Đối với số nguyên Phần 1932, hãy sử dụng các bước từ trên cao. Kết quả tương đương nhị phân là: 11110001100.

Phần phân số 0.1875 có thể được chuyển đổi theo lược đồ sau. Nhân đệ tử nhân phần phe phái với hai. Nếu kết quả vượt quá 1, hãy ghi 1 và sau đó trừ 1 từ số kết quả. Nếu kết quả nhỏ hơn một lần ghi 0. Tiếp theo, hãy tiếp tục nhân với hai. Nếu không, hãy viết ra 0.

converting binary to decimal

Đối với ví dụ của chúng tôi 0.1875, số nhị phân kết quả là: 0,0011 trong bước cuối cùng, thêm các phần số nguyên và phân đoạn:

$$11110001100.0011$$

Để chuyển đổi phe nhị phân trở lại, quy trình làm việc thậm chí còn đơn giản hơn. Thêm $ 1/2^i $ cho mỗi chữ số sau dấu chấm vào kết quả, theo đó tôi là vị trí của chữ số sau từ trái sang phải, bắt đầu từ 1.

$$ 0 * \frac{1}{2^1} + 0 * \frac{1}{2^2} + 1 * \frac{1}{2^3} + 1 * \frac{1}{2^4} = 0.1875 $$

Hệ thống nhị phân và các ứng dụng của nó

Một hệ thống số là một tập hợp các kết hợp các biểu tượng khác nhau, với mỗi biểu tượng có trọng lượng cụ thể. Các đặc điểm chính của một hệ thống số là radix hoặc cơ sở xác định tổng số ký hiệu được sử dụng trong một hệ thống số cụ thể. Ví dụ, radix của hệ thống nhị phân là 2 và radix của hệ thống số thập phân là 10.

Không gian chữ số của hệ thống nhị phân

Trong hệ thống nhị phân, chúng ta có hai chữ số riêng biệt: 0 và 1. Trong máy tính, chúng ta có các thiết bị như flip-flops có thể lưu trữ bất kỳ cấp độ nào trong hai cấp theo tín hiệu điều khiển. Mức cao hơn được gán giá trị 1 và mức thấp hơn được gán giá trị 0, do đó tạo thành một hệ thống nhị phân.

Tầm quan trọng của hệ thống nhị phân trong điện toán:

Một máy tính sử dụng hàng tỷ và hàng tỷ bóng bán dẫn hoạt động kỹ thuật số. Thuật ngữ kỹ thuật số liên quan đến các mức logic rời rạc. Mức logic là các cấp tiềm năng khác nhau như 5V, 0V, 10V và nhiều cấp độ khác.

Bất kỳ máy tính nào hoạt động bằng logic nhị phân, vì vậy nếu chúng ta muốn đại diện cho máy tính, chúng ta phải viết các số có radix bằng 2. Hai ký hiệu trong hệ thống số này tương tự như hai mức logic rời rạc. Để dễ dàng, chúng tôi coi hai biểu tượng này là 0 và 1, nhưng đối với máy tính 0 và 1 là các mức điện áp khác nhau. Nói chung, 0 được xem xét cho mức điện áp thấp hơn và 1 được xem xét cho mức điện áp cao hơn.

Tất cả những gì chúng ta thấy trên màn hình của máy tính hoặc cung cấp đầu vào thông qua chuột hoặc bàn phím đều là 0 và 1, sự khác biệt duy nhất là sự sắp xếp tuần tự của chúng. Vì vậy, nếu chúng ta muốn hoàn thành công việc của mình từ máy tính, chúng ta phải biết cách thức hoạt động của nhị phân và mối quan hệ của nhị phân với số thập phân để chuyển đổi các giá trị từ miền nhị phân thành miền đã biết của chúng ta.