Enter Decimal Number:

Cách chuyển đổi số thập phân sang hệ thập lục phân:

Dễ dàng chuyển đổi số thập phân thành số thập lục phân chỉ trong vài bước đơn giản. Trong hướng dẫn sau, chúng tôi sẽ chỉ ra cách chuyển đổi số thập phân 462 thành giá trị thập lục phân.

Bước 1: Chia số thập phân cho 16 và ghi lại giá trị của phần dư và thương.

$$462 = (28 \times 16) + 14$$

Phần dư của phép chia là 14. Số thương của phép chia là 28.

Bước 2: Chuyển phần dư của một chữ số thập phân thành một chữ số thập lục phân.

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Remainder} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array} $$

Bảng tương ứng giữa chữ số và giá trị hex có sẵn trong Bảng 1. Kết quả là mã hex của số 14 là E.

Chữ số thập lục phân này là chữ số đầu tiên của số thập lục phân của chúng ta.

Bước 3: Lặp lại bước đầu tiên và thứ hai trên phần dư tính được trong bước trước cho đến khi bạn có một phần dư nhỏ hơn 16.

$$28 = (1 \times 16) + 12$$

Số thập phân 12 = C trong thập lục phân.

$$1 = (0 \times 16) + 1$$

Thông số 1 trong hệ thập lục phân = 1 trong hệ thập phân.

Bước 4: Sau khi hoàn thành các bước trước đó, chúng ta còn ba số dư.

Số dư đầu tiên là chữ số cuối cùng (rất bên phải) của số thập lục phân, và số dư cuối cùng là bit có ý nghĩa cao nhất của số thập lục phân của chúng ta.

Từ những số dư này, bạn có thể nhận được số hệ thập lục phân:

$$ 462 \Rightarrow 1CE $$