Enter Decimal OR Binary Number:
Result:
converting binary to decimal

Jak przekonwertować liczby binarne na dziesiętne:

  • Krok 1: Zapisz wagę przypisaną każdej cyfrze liczby binarnej. Waga ta jest równa 2 potęgom pozycji cyfry w liczbie czytanej od prawej do lewej strony.
  • Krok 2: Teraz należy zanotować wagę, dla której wartość binarna jest równa 1.
  • Krok 3: Dodaj wszystkie liczby otrzymane w poprzednim kroku
  • Krok 4: Liczba z ostatniego kroku będzie dziesiętnym odpowiednikiem liczby binarnej.

Weźmy pod uwagę wartość binarną 1101001.

1.) Krok pierwszy:

\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{BINARY} & \text{1} & \text{1} & \text{0} & \text{1} & \text{0} & \text{0} & \text{1} \\ \hline \text{Związane z wagą} & \text{64} & \text{32} & \text{16} & \text{8} & \text{4} & \text{2} & \text{1} \\ \hline \end{array}

2.) Krok drugi: Wagi, dla których cyfry binarne mają wartość 1.

\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{64} & \text{32} & \text{8} & \text{1} \\ \hline \end{array}

3.) Krok trzeci: Dodanie wszystkich wag

$$105 = 64 + 32 + 8 + 1$$

4.) Ostatni krok: Binarny odpowiednik w systemie dziesiętnym to:: 105

Jak przekonwertować liczby dziesiętne na binarne:

Po wykonaniu tych czynności można przekonwertować dowolną liczbę dziesiętną na system binarny:

  • Krok 1: Podziel liczbę dziesiętną przez 2, zapisz resztę i przypisz jej wartość R1 = reszta, podobnie przypisz wartość Q1 = iloraz otrzymany w tym dzieleniu.
  • Krok 2: Teraz podziel Q1 przez 2 i zanotuj resztę. Przypisz wartość reszty do R2, a wartość ilorazu do Q1.
  • Krok 3: Kontynuuj tę sekwencję, aż w pewnym momencie dzielenia otrzymasz wartość ilorazu (Qn) równą 0.
  • Krok 4: Liczbę binarną można zapisać jako: $$ R(n) R(n-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R3 R2 R1 $$
Przykład: Rozważmy liczbę dziesiętną 179. \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{} & \text{ ÷ 2} & \text{Q} & \text{R} \\ \hline \text{R1} & \text{179 / 2 = (89 × 2) + 1 } & \text{89} & \text{1} \\ \text{R2} & \text{89 / 2 = (44 × 2) + 1 } & \text{44} & \text{1} \\ \text{R3} & \text{ 44 / 2 = (22 × 2) + 0 } & \text{44} & \text{0} \\ \text{R4} & \text{ 22 / 2 = (11 × 2) + 0 } & \text{11} & \text{0} \\ \text{R5} & \text{ 11 / 2 = (5 × 2) + 1 } & \text{5} & \text{1} \\ \text{R6} & \text{ 11 / 2 = (5 × 2) + 1 } & \text{2} & \text{1} \\ \text{R7} & \text{ 2 / 2 = (1 × 2) + 0 } & \text{1} & \text{0} \\ \text{R8} & \text{ 1 / 2 = (0 × 2) + 1 } & \text{0} & \text{1} \\ \hline \end{array} Teraz można wypisać liczbę binarną z reszt, zaczynając od R8: \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{R8} & \text{R7} & \text{R6} & \text{R5} & \text{R4} & \text{R3} & \text{R2} & \text{R1} \\ \hline \text{1} & \text{0} & \text{1} & \text{1} & \text{0} & \text{0} & \text{1} & \text{1} \\ \hline \end{array}

(179) DECIMAL = (10110011) BINARY

System liczb binarnych i jego zastosowania

System liczbowy to zbiór różnych kombinacji symboli, przy czym każdy symbol ma określoną wagę. Główną cechą systemu liczbowego jest radix lub podstawa, która określa całkowitą liczbę symboli używanych w danym systemie liczbowym. Na przykład radix systemu liczb binarnych to 2, a radix systemu liczb dziesiętnych to 10.

Przestrzeń cyfr systemu binarnego

W systemie binarnym mamy dwie różne cyfry: 0 i 1. W komputerach mamy urządzenia takie jak przerzutniki, które mogą przechowywać dowolny z tych dwóch poziomów zgodnie z sygnałem sterującym. Wyższemu poziomowi przypisana jest wartość 1, a niższemu poziomowi - wartość 0, tworząc w ten sposób system binarny.

Znaczenie systemu binarnego w informatyce:

Komputer korzysta z miliardów i miliardów tranzystorów, które działają w sposób cyfrowy. Termin "cyfrowy" odnosi się do dyskretnych poziomów logicznych. Poziomy logiczne to różne poziomy potencjału, takie jak 5 V, 0 V, 10 V i wiele innych.

Każdy komputer działa w oparciu o logikę binarną, więc jeśli chcemy przedstawić komputer, musimy zapisywać liczby z radixem równym 2. Dwa symbole w tym systemie liczbowym są analogiczne do dwóch dyskretnych poziomów logicznych. Dla ułatwienia traktujemy te dwa symbole jako 0 i 1, ale dla komputera 0 i 1 to różne poziomy napięcia. Ogólnie rzecz biorąc, 0 oznacza niższy poziom napięcia, a 1 - wyższy poziom napięcia.

Wszystko, co widzimy na ekranie komputera lub wprowadzamy za pomocą myszy lub klawiatury, to same 0 i 1, a jedyną różnicą jest ich sekwencyjne ułożenie. Jeśli więc chcemy wykonać naszą pracę na komputerze, musimy wiedzieć, jak działa system binarny i jaki jest związek systemu binarnego z dziesiętnym, aby móc przekształcić wartości z dziedziny binarnej na naszą znaną dziedzinę.